Dersler

Hukuk Dersler

Hukuk ve Medeni Hukuk Kavramları, Hukukun ve Özellikle Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları, Kanunların Uygulanması, Hak Kavramı ve Hakların Çeşitleri, Hakların Kazanılması ve Hukuki İşlemler, İyiniyet Kavramı ve Dürüstlük Kuralı, Hakların Korunması, Kişi ve Kişilik Kavramları, Kişiliğin Başlaması ve Sona Ermesi, Kişinin Ehliyetleri ve Fiil Ehliyeti Yönünden Kişilerin Ayrımı, Kişilik Hakkı (Giriş, Kişinin Korunmaya Değer Varlıkları), Kişilik Hakkı (Kişiliğin Korunması, Kişilerin Adı), Kişinin Diğer Kişilerle ve Yerle İlişkisi (Hısımlık, Yerleşim Yeri), Kişisel Durum Sicili, Tüzel Kişiler

Zorunlu

Nişanlılık, Evlenme, Evlenmenin Hükümsüzlüğü, Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma, Boşanma ve Ayrılık Davasında Uygulanacak Usul ve Alınacak Önlemler, Evliliğin Genel Hükümleri, Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri, Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Kanunda Belirtilen Diğer Mal Rejimleri, Hısımlık, Soybağının Kurulması, Soybağının Hükümleri, Yardım Nafakası, Yardım Nafakasının Başlangıcı ve Sona Ermesi, Yardım Nafakasının Özellikleri, Ev Düzeni, Aile malları, Dar Anlamda Vesayet, Koruma Amaçlı Özgürlüğün Kısıtlanması, Kayyımlık ve Yasal Danışmanlık, Vesayet Organının Sorumluluğu

Zorunlu

Anayasa Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar, Anayasacılık Hareketleri. Devlet, Egemenlik, Siyasal İktidar. Kuvvetler Birliği ve Kuvvetler Ayrılığı. Yönetim Biçimleri ve Devlet Biçimleri. Demokrasi, Temsili Demokrasi. Seçimler, Referandum, Siyasal Partiler. Hak ve Özgürlükler, Düzenleme ve Sınırlama Sistemi. Hukuk Devleti, Hukuk Devletinin Kurumları. Kurulu İktidar: Yasama, Yürütme, Yargı. Kurucu İktidar: Anayasa Yapımı ve Değiştirilmesi. Anayasaya Uygunluk Denetimi, Anayasa Yargısı ve Anayasa Yargısının İşlevi. Anayasa Hukukunun Uluslararasılaşması.

Zorunlu

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Anayasal Gelişmeleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasal Gelişmeleri, 1982 Anayasasının Hazırlanışı, Kabulü. 1982 Anayasası'nın Genel Nitelikleri, 1961 Anayasası ile Karşılaştırılması, 1982 Anayasası'na Göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Temel Nitelikleri, 1982 Anayasası'na Göre Temel Hak ve Hürriyetler Rejimi, 1982 Anayasası'na Göre Devletin Kuruluş ve İşleyişi, 1982 Anayasası'na Göre Yasama Organı ve 1982 Anayasası'na Göre Yasama İşlevi, 1982 Anayasası'na Göre Yürütme Organı ve 1982 Anayasası'na Göre Yürütme İşlevi, Türk Anayasa Hukukunda Anayasayı Değiştirme Meselesi, Türk Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Hukukunda Anayasa Mahkemesi.

Zorunlu

Sosyal davranış kuralları ve hukuk düzeni, hukuk kurallarının çeşitleri, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, hukuk kavramı ve hukukun görünümleri, hukuk sistemleri, hukukun kaynakları ve pozitif hukukun yürürlüğü, hukukta zamanaşımı, hukuk kurallarının yorumu, hukuk kurallarının yaptırımları, hukukun dalları, muhakeme görevi ve yargılama makamlarının teşkilatı, yargılama makamının karar verme süreci ve temel ilkeler, hukukta boşluk ve hâkimin hukuk yaratması, hâkimin takdir yetkisi

Zorunlu

Felsefenin tanımı ve bölümleri, felsefe ve bilim ilişkisi, hukuk felsefesinin konusu, görevleri, pratik fonksiyonu ve yöntem sorunu, hukuk ve diğer sosyal normlar arası ilişkiler, adalet tanımı, türleri ve anlayışları, doğal hukuk akımı ve tarihsel gelişimi, hukuksal pozitivizm ve normativizm, sosyoloji ve hukuk ilişkisi, sosyolojik açıdan hukukun tarihsel gelişimi (ceza, yaptırım, sorumluluk ve mülkiyet), sosyolojik okul: Saint Simon, Auguste Comte, Emile Durkheim, Leon Duguit; sosyal olgudan hareket eden okullar: Yararcı Okul, Marksist Okul, Tarihçi Okul, İbn-i Haldun,Montesquieu, Max Weber.

Zorunlu

Devletin Tanımı ve Unsurları, Eski Yunan'da Siyasal Düşünce - Platon. Aristoteles ve Helenistik Okullar, Roma İmparatorluğu Dönemi, Ortaçağ'da Siyasal Düşünce - Aquino'lu Thomas, Dante - Ockham'lı William, İslam Dünyasında Siyasal Düşünce - İbn-i Haldun, Modern Siyasal Düşüncenin Doğuşu - Machiavelli, Jean Bodin - Thomas Hobbes, Liberalizmin Doğuşu ve Fransız Devrimine Kadarki Süreçte Siyasal Düşünce - John Locke. J.J. Rousseau - Montesqieu, Fransız Devrimi ve Sonrasında Siyasal Düşünce, Jakobenizm - Baböfizm, Amerika Birleşik Devletlerinin Kuruluşu ve Devlet Sistemi.

Zorunlu

Hukuk tarihinin ehemmiyeti ve umumi esasları, Antik Çağ hukuk sistemleri, Roma hukukunun kaynakları, teşekkül ve tekamülü, Roma hukukunun esasları, Avrupa hukukunun tarihi, Türk hukuk tarihine giriş, İslamiyet öncesi Türk hukuku, İslamiyet sonrası Türk hukuku, İslam hukukunun esasları, tarihi ve hususiyetleri, Osmanlı hukukunun esasları ve mahiyeti, Osmanlılarda devlet yapısı ve işleyişi, yasama, yürütme, yargı, Osmanlı mali hukuku, vatandaşlık hukuku ve milletlerarası hukuk, Osmanlı ceza hukuku, Osmanlı şahıslar hukuku ve aile hukuku, Tanzimat sonrası Osmanlı hukuku.

Zorunlu

İnsan Hakları -Temel Hak ve Özgürlükler-Kamu Hürriyetleri Ayrımı, İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları, İnsan Haklarının Sınıflandırılması, Hak ve Özgürlükleri Sınırlama Rejimi, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, Hakkın Kullanımının Durdurulması, Temel Hakların Yatay Etkileri, Yaşama Hakkı, Maddi ve Manevi Varlığın Bütünlüğü, Adil Yargılanma Hakkı, Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü, Çevre Hakkı, Mülkiyet Hakkı, Angarya ve Kölelik Yasağı, Sağlık Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı ve Kabul Edilebilirlik Koşulları, Türk Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı ve Kabul Edilebilirlik Koşulları, Türk Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvurunun Etkililiğinin Değerlendirilmesi.

Zorunlu

 

Demokrasi ve Dünyadaki Gelişmeler. 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu: Siyasi ve Toplumsal Yapı. Birinci Meşrutiyet'in İlanı ve 1876 Anayasası; Parlamenter Sisteme Geçiş. İkinci Meşrutiyet'in İlanı. Ulusal Kurtuluş Savaşı; Amasya Genelgesi, Kongreler ve TBMM'nin Açılması. TBMM'nin Birinci Dönemi. Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyet'in İlanı, Halifeliğin Kaldırılması. Cumhuriyet Halk Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Serbest Cumhuriyet Fırkası. İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye'de Çok Partili Döneme Geçiş. 1950 Seçimleri, Demokrat Parti'nin İktidara Gelmesi. Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) ve İktidar- Muhalefet İlişkileri. 1961 - 1982 Anayasaları ve İç Siyasette Gelişmeler. Genel değerlendirme.

Zorunlu

 

Ceza Hukukuna Giriş, Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi, Ceza Hukukunun Temel İlkeleri, Ceza Hukukunun Kaynakları ve Yorum, Ceza Kanunlarının Yer, Zaman ve Kişi Yönünden Uygulanması, Suç Genel Teorisine Giriş, Suçun Unsurları, Suçun Maddi Unsurları: Kanunilik (Tipiklik), Fail, Mağdur, Hareket, Netice, İlliyet Bağı ve Objektif İsnadiyet, Suçun Manevi Unsuru: Kast, Taksir, Kast-Taksir Kombinasyonu, Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru: Şekli ve Maddi Hukuka Aykırılık, Objektif ve Subjektif Hukuka Aykırılık, Hukuka Özel Aykırılık. Hukuka Uygunluk Nedenleri: Kanun Hükmünü Yerine Getirme, Meşru (Yasal) Savunma, Hakkın Kullanılması, İlgilinin Rızası, Zorunluluk Hali ve Hukuki Niteliği. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması, Kusurun Anlamı ve Kavramın Tarihi Gelişimi, Kusuru Azaltan ve Kaldıran Haller: Yaş Küçüklüğü, Akıl Hastalığı, Sağır ve Dilsizlik, İrade Dışı Alınan Alkol, Arızi Nedenler, Haksız Tahrik, Hata, Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması, Suçun Unsurları Dışında Kalan Haller: Etkin Pişmanlık, Şahsi Cezasızlık Nedenleri, Suçun Özel Görünüş Şekilleri: Teşebbüs, İştirak, İçtima. Yaptırım Teorisine Giriş: Ceza ve Güvenlik Tedbirleri, Cezanın Hesaplanması, Cezanın İnfazının Ertelenmesi ve İnfaza Ara Verilmesi (Koşullu Salıverilme), Ceza İlişkisini Düşüren Nedenler: Ölüm, Zamanaşımı, Af, Şikâyetten Vazgeçme, Önödeme, Uzlaşma.

Zorunlu

Borçların Doğumu, Sözleşmeden Doğan Borçlar, Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmelerin Şekli, Borcun Sebebi, Sözleşmelerin Yorumu ve Muvazaa, Sözleşmenin İçeriği (butlan, gabin), Sözleşme Yapma Vaadi, İrade Sakatlığı (Yanılma, aldatma, korkutma), Temsil Yetkisi, Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Özel Haller (adam ölmesi ve cismani zarar -manevi tazminat), Kişisel Menfaatlerin İhlali, Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayanların Sorumluluğu, Kusursuz Sorumluluk Halleri, İfa Sonucu ve İfa Dışında sebepsiz Zenginleşmeler, Sebepsiz Zenginleşmede İade ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Taleplere Zamanın Etkisi, Borçların İfası, İfanın Konusu ve Yeri, İki Tarafa Borç Yükleyen Akidlerde İfa, Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları, Sözleşme Yapma Vaadi, Borçlu ve Alacaklı Temerrüdlerinin Sonuçları, Borçların Sona Ermesi ve Zamanaşımı, Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt, Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, Müteselsil Borçluluk, Alacaklılar Arasında Teselsül, Şarta Bağlı Borçlar, Alacağın Temlikinin Hukuki Niteliği, Sonuçları ve Unsurları, Borcun Nakli.

Zorunlu

İdare Kavramı, İdare Hukuku'nun Tanımı, Sistemleri, Gelişimi, İdare Hukuku'nun Özellikleri, Kaynakları, Uygulama Alanı, Bölümleri ve İlkeleri, İdari Teşkilata Hâkim Olan İlkeler, İdari Teşkilat; Merkezi İdare, Yerinden Yönetim Kuruluşları, İdari İşlemler; İdari İşlem Kavramı, Bireysel İşlemler: İdari Kararlar, Düzenleyici İşlemler, İdari Sözleşmeler, İdarenin Faaliyetleri :Kamu Hizmeti, İdarenin Faaliyetleri: Kolluk, İdarenin Hareket Araçları: Kamu Görevlileri, İdarenin Hareket Araçları: Kamu Malları, İdarenin Sorumluluğu.

Zorunlu

Genel İlkeler: Hukuk Devleti, Hukuka Bağlı İdare ve İdari Yargı, İdari Yargının Örgütlenişi, İdari Yargının Görev Alanı, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü, İdari Davalar: İdari Yargıda Dava Türleri(İptal Davası, Tam Yargı Davaları, Yorum Davaları), İdari Yargılama Yöntemleri: İdari Yargılama İle İlgili İlkeler, İdari Yargıda Görev ve Yetki, İdari Davalarda Taraflar, Davanın Açılması ve Biçimine İlişkin Koşullar, Dava Açmanın Sonuçları, Yasa Yolları, Yargılama Giderleri.

Zorunlu

Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri Ve Kaynakları, Andlaşmalar Yapılış Şekilleri ve Bağlayıcılıkları, Andlaşmaların Hukuksal Bağlayıcılıkları, Değiştirilmeleri, Sona Ermeleri, Örf ve Adet Kuralları, Hukukun Genel İlkeleri, Tek Taraflı Uluslararası Hukuk İşlemleri ve Yardımcı Kaynaklar, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Hukukta Kişi Kavramı, Devlet ve Yetki Alanı Kavramı, Uluslararası Hukuk Kişileri Arasında İlişkiler, Uluslararası Hukukta Tanıma, Uluslararası Hukukun Mekansal Kuralları, Uluslararası Hukukta Silahlı Çatışmalar ve Sorumluluk, Uluslararası İnsancıl Hukuk, Uluslararası Deniz Hukuku, Uluslararası Hava & Uzay Hukuku, Uluslararası Ekonomik Örgütler.

Zorunlu

Vergi hukukunun tanımı, tarihi gelişimi ve dalları; vergi hukukunun yasama ve yürütme organından doğan kaynakları; vergi hukukunun yargı organından doğan kaynakları; vergi kanunlarının yer ve zaman bakımından uygulanması; vergi hukukunda yorum, vergi hukukunda kıyas yasağı, vergilendirme yetkisi, vergi mükellefi, vergi sorumlusu, kanuni temsilcilerin ve vekillerin ödev ve sorumlulukları; vergi hukukunda teselsül, verginin konusu, vergiyi doğuran olay, verginin matrahı ve verginin tarifesi; verginin tarhı ve verginin tebliği; verginin tahakkuku; vergi borcunu sona erdiren haller; vergi hukukunda süreler; vergi idaresinin bilgi edinme yolları; vergi suç ve cezaları; vergi hatalarının düzeltilmesi ve uzlaşma; gelirden alınan vergiler; katma değer vergisi ve servetten alınan vergiler.

Zorunlu

Tüketici kavramı, Tüketici hukukunun tarihi gelişimi, Tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi, Ayıplı mal ve hizmetler, Satıcının ayıba karşı tekeffül borcu, Mal ve hizmetin ayıplı olması nedeniyle tüketicinin hakları, Ayıplı malın sebep olduğu zarardan sorumluluk, Aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması, Haksız sözleşme koşullarına karşı tüketicinin korunması, Tüketici kredilerinde tüketicinin korunması, Kapıdan ve mesafeli tüketici işlemleri, Abonelik sözleşmeleri, Tatil amaçlı sözleşmeler, Tüketici kanununu uygulayacak makamlar.

Zorunlu

Fikri ve sınai hak kavramına giriş ve tarihçe, bağlantılı kavramlar, kümülatif koruma ilkesi, yasal düzenlemelerin genel özellikleri, fikir ve sanat eserlerde sahiplik, Türk Patent Enstitüsü'nün yapısı, yetki ve görevleri, marka kavramı, türleri, markanın konu olabileceği yasal işlemler, tescil ve sonuçları, lisans sözleşmeleri, markanın sağladığı haklar ve sınırları, paralel ticaret, markaya tecavüz ve marka hakkı ihlaline karşı hukuki koruma türleri, markanın hükümsüzlük halleri, marka hukukuna ilişkin Yargıtay kararları incelemeleri, tasarım kavramının asli unsurları, türleri, ve tasarımın konu olabileceği hukuki işlemler, tasarımın korunması amaçlı açılabilecek davalar, tasarımın hükümsüzlüğü davası, tasarım hukukuna ilişkin Yargıtay karar incelemeleri, patent kavramı, türleri, patentin tescil süreci ve sağladığı hukuki koruma, faydalı model kavramı, tescil şartları ve faydalı modelin korunması, fikir ve sanat eserlerinden doğan hakların türleri, eser türleri, fikri eserlerin konu olabilecekleri hukuki işlemler, fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında sağlanan koruma türleri, fikri hakların ihlaline karşı açılacak dava türleri, Fikir ve sanat eserleri kanununa ilişkin Yargıtay karar incelemeleri, fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna İlişkin Uluslar arası sözleşmeler.

Zorunlu

Ticaret hukukunun düzenlenmesinde sistemler ile ticaret hukukunun düzenlenişi, ticari işletme kavramı (tanımı, unsurları), hukuki niteliği ve yapısı (merkez, şube), ticari işletmenin devri (şartları, hüküm ve sonuçları), ticari işletmenin rehni (rehnin konusu, kuruluşu, kapsamı, hüküm ve sonuçları, sona ermesi), ticari iş (belirlenmesi, ticari işe bağlanan sonuçlar) ticari hükümler ile ticari yargı (ticari sayılan davaların belirlenmesi, ticari davaların görüleceği mahkemeler, ticari davalarda deliller ve usul), tacir ve tacir olmanın hüküm ve sonuçları, tacir yardımcıları: bağımlı tacir yardımcıları (ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı), tacir yardımcıları: bağımsız tacir yardımcıları (acente, simsar, komisyoncu, taşıma işleri komisyoncusu), ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka (tanımı, türleri, marka hakkı sahibinin hak ve yükümlülükleri, markayla ilgili hukuki işlemler, markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkının sona ermesi, marka hakkının korunması), haksız rekabet (tanımı, başlıca haksız rekabet halleri, sonuçları), ticari defterler ile cari hesap sözleşmesi ve işleyişi.

Zorunlu

Taşınır Satımı Sözleşmesi, Taşınmaz Satım Sözleşmesi, Diğer Satım Türleri Hakkında Genel Bilgi Trampa Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Kira Sözleşmeleri, Ödünç Sözleşmeleri, Yayım Sözleşmeleri, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Adi Ortaklık Sözleşmesi, Know- How ve Franchising Sözleşmeleri, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi , Sulh Sözleşmeleri Hakkında Genel Bilgi, Vekalet Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi, Kredi Mektubu, Komisyon Sözleşmeleri, Pazarlamacılık Sözleşmesi Havale İlişkisi ve Akreditif, Saklama (vedia) Sözleşmeleri, Simsarlık Sözleşmesi, Leasing Sözleşmeleri, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler.

Zorunlu

Eşya Üzerindeki Haklar, Ayni Hak Kavramı, Zilyetlik ve Korunması, Tapu Sicili Kavramı, Tapu Sicilinin Unsurları, Tapu Siciline Hakim Prensipler, Taşınır ve Taşınmazlarda Hak Karinesi, Taşınmazlara İlişkin Kayıtlar, Mülkiyet Kavramı ve Çeşitleri, Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ve Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması ve Kaybı, Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu, Kat Mülkiyeti Kavramı, Kat İrtifakı, Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi, Taşınır Mülkiyeti, Sınırlı Ayni Hak Kavramı, Eşyaya ve Kişiye Bağlı İrtifak Kavramları, Düzensiz Kişisel İrtifaklar, Taşınmaz Yükü Kavramı ve Kapsamı, Taşınmaz Rehni ve Taşınmaz Rehnine Hakim Olan İlkeler İpotek Hakkı, Taşınır Rehni ve Çeşitleri, Hapis Hakkı, Hak ve Alacaklar Üzerinde Rehin, Yabancı Para Üzerinden Rehin Kurulması.

Zorunlu

5237 sayılı TCK'nın Esas Aldığı Suç Teorisi, Uluslararası Suçlar: Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu, Kişilere Karşı Suçlar: Kasten Öldürme Suçu, Taksirle Öldürme Suçu, Kasten Yaralama Suçu, Taksirle Yaralama Suçu, İntihara Yönlendirme Suçu, İşkence Suçu ve Eziyet Suçu, Koruma, Gözetim, Yardım, Bildirim Yükümlülüğünün İhlali (Terk Suçu, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu) Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Hürriyete Karşı Suçlar (Tehdit, Şantaj ve Cebir Suçları) Şerefe Karşı Suçlar, Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar, Malvarlığına Karşı Suçlar: Hırsızlık, Yağma, Mala Zarar Verme, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Malvarlığına Karşı Suçlar: Karşılıksız Yararlanma; Genel Tehlike Yaratan Suçlar: Çevreye Karşı Suçlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlar: Resmi Belgede Sahtecilik Suçu, Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Bilişim Alanında Suçlar, Kamu Barışına Karşı Suçlar: Genel Ahlaka Karşı Suçlar; Aile Düzenine İlişkin Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenirliliğine Karşı Suçlar: Zimmet Suçu; Rüşvet Suçu, İrtikap, Görevi Kötüye Kullanma Suçu, Adliyeye Karşı Suçlar (İftira, Suç Üstlenme, Suç Uydurma, Yalan Tanıklık) Yargı Görevi Yapanı Etkileme, Suçu Bildirmeme, Suç Delillerini Yok Etme, Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar.

Zorunlu

Adi ortaklık (tanımı, unsurları, özellikleri, iç ilişkiler, ortaklık yapısında değişiklikler, dış ilişkiler, ortaklığın sona ermesi ve tasfiyesi), ticaret şirketleri hakkında genel hükümler (sermaye koyma borcu, ortakların şahsi alacaklılarının hukuki durumu), kollektif şirketler (tanım, kuruluş, ortaklar arası ilişkiler, dış ilişkiler, ortaklık yapısında değişiklikler, ortaklığın sona ermesi ve tasfiyesi), komandit şirketler (tanım, kuruluş, üçüncü kişilerle ilişkiler), anonim şirket (tanımı, özellikleri ve kuruluşu, genel kurulu, yönetim kurulu, denetimi, pay kavramı, tasfiyesi ve feshi), limited şirketin kuruluşu, organları ve sona ermesi, ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi.

Zorunlu

Medeni Usul Hukukuna ilişkin temel kavramlar, yargı ve mahkemeler, yargı görevlileri ve sorumlulukları, mahkemelerin görev ve yetkisi, dava ile ilgili temel kavramlar; özellikle davada taraf kavramı, davanın açılması ve davaya cevap, dava çeşitleri, davaya müdahale, medeni usul hukukuna hâkim olan ilkeler, ön inceleme, tahkikat, ispat ve delil kavramı, delil çeşitleri; kesin ve takdiri deliller, karar, hüküm ve kesin hüküm, basit yargılama usulü, genel olarak kanun yolları, istinaf, temyiz, yargılamanın yenilenmesi, geçici hukuki korumalar; özellikle ihtiyati tedbirler, tahkim yargılaması, genel olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, arabuluculuk, Anayasa mahkemesi ve AİHM'ne başvuru usulü.

Zorunlu

Kıymetli evrakın tanımı, unsurları ve sınıflandırmaları, kıymetli evraka benzeyen senetler, kıymetli evrakın iptali, nama, emre ve hamiline yazılı senetler, senedin türünün değiştirilmesi, kambiyo senetlerinin özellikleri, poliçe kavramı, poliçenin unsurları, poliçede zamanaşımı ve sebepsiz zenginleşme, bono kavramı, bononun unsurları ve işleyişi, bononun cirosu, cironun hükümleri ve türleri, bononun ödeme için ibrazı, ödememe halinde başvurma hakkı, bonoda başvurma hakkının düşmesi, zamanaşımı ve sebepsiz zenginleşme, çekin unsurları, çeke konulabilecek kayıtlar, yasak kayıtlar, çekin devri, çekin ödeme için ibrazı, çekin ödenmemesi ve sonuçları, Çek Kanunu'nda öngörülen özel hükümler ve özel çek türleri

Zorunlu

Sermaye piyasasının tarihçesi ve özellikleri, sermaye piyasası hukukunun kapsamı, kaynakları, esasları ve işleyişi, sermaye piyasası hukukunun ilkeleri, sermaye piyasası araçlarının ihracı ve halka arz, izahnamenin tanımı ve hazırlanması, sermaye piyasası araçlarının satışı, halka açık anonim ortaklık ve ilgili kavramlar, halka açık anonim ortaklıkların işleyişi ve denetimi, halka açık ortaklıklarda pay sahiplerinin korunması, halka açık ortaklıklarda özel düzenlemeler, sermaye piyasası kurumları ve faaliyetleri, sermaye piyasasında borsalar, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasasında denetim, tedbirler ve yaptırımlar.

Zorunlu

Vatandaşlık kavramı ve koruması, Türk Vatandaşlığı Kanunu, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı, Mülteci ve sığınmacı kavramı, yabancıların oturma ve çalışma izinleri, yabancıların ihracı, yabancıların mülk edinmesi, Türkiye'de yabancı yatırımlar, Yabancı hukukun uygulanması, değişken ihtilaflar, Kanunlar ihtilafı kavramı, devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Doğrudan uygulanan kurallar, kamu düzeni kavramı, Lex Fori/ Lex Causae kavramı, atıf kavramı, vatandaşlık esasına göre yetkili hukuk, Hukuki ilişkilerin ilkeleri ve bu bağlamda devletler özel hukukundaki farklı rejimler, ehliyet, nişanlanma, evlenme ve boşanmaya ilişkin olarak devletler özel hukuku ilkeleri, Ayni haklara ve Sözleşmelere uygulanacak hukuk, Sözleşmelere uygulanacak hukuk, fikri ve sınai mülkiyet haklarına uygulanacak hukuk, Mirasa uygulanacak hukuk, Tüketici ve İş sözleşmelerine uygulanacak hukuk, Haksız fiile uygulanacak hukuk, Kişilik hakkı ihlallerine uygulanacak hukuk, Haksız rekabete uygulanacak hukuk, sebepsiz zenginleşmeye uygulanacak hukuk, Yerel tahkim, uluslararası tahkim, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Türk Mahkemelerinin Milletlerarası yetkisi, MÖHUK ve HMK yetki kuralları, Yabancı Mahkeme kararlarının Tanınması ve tenfizi.

Zorunlu

Uyuşmazlık kavramı ve Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının tanımı, amacı ve uygulama alanı, Alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemleri, Alternatif uyuşmazlık çözümünün temel esasları ve türleri, Genel olarak arabuluculuk, Arabuluculuğa hâkim olan temel esaslar ve Türk Hukukunda arabuluculuğun özellikleri, Arabuluculuk türleri ve işleyişi, Tahkimin niteliği ile genel özellikleri, Genel olarak ulusal tahkim ve uluslararası tahkimin dayandığı esaslar ve tahkim yargılamasının kaynakları, Tahkime elverişlilik ve tahkimin uygulama alanı, Tahkim ve hakem anlaşması, Hakem seçimi ve atanması, Tahkim yargılaması ve hakem kararlarına karşı kanun yolları.

Zorunlu

Miras hukukunun temel kavramları, zümre sisteminin esasları, Evlatlığın mirasçılığı, Eşin ve devletin mirasçılığı, Ölüme bağlı tasarruflar ve ölüme bağlı tasarruf yapma ehliyeti, Vasiyetnameler, Miras sözleşmeleri, Vasiyetnamenin geri alınması, yok olması, Miras sözleşmesinin sona ermesi, Ölüme bağlı tasarrufların kendiliğinden sona ermesi, Ölüme bağlı tasarrufların türleri, Ölüme bağlı tasarrufların yorumu, Ölüme bağlı tasarruflarda hükümsüzlük, Saklı paylı mirasçılar, Tasarruf oranının terekeye göre hesaplanması, Tenkis davası ve Tenkiste sıra, Mirasta denkleştirme, Mirasın açılmasının şartları, Mirasın paylaştırılması, Mirasın geçmesinde koruma önlemleri, Mirasın kazanılmasında temel kurallar ve mirasın reddi, Resmi defter tutma, Miras sebebiyle istihkak davası, Miras ortaklığı, Mirastan feragat.

Zorunlu

Gemi (gemi kavramı, hukuki mahiyeti, türleri, geminin tabiyeti, bağlama limanı), gemi sicili (gemi sicili kavramı, türleri, geminin tescili, sicilden terkini, sicilin aleniyeti ve sicil kayıtları, sicilin tashihi, itiraz ve şerh, gemi mülkiyetinin iktisabı ve ziyaı, gemiler üzerindeki rehin hakları (gemi ipoteği, gemiler üzerinde kanuni rehin hakkı, teslimi meşrut rehin) ile intifa hakkı, donatan (donatan kavramı, donatanın mesuliyeti, donatanın sınırlı mesuliyeti) ve donatma iştiraki (donatma iştiraki kavramı, iştirakin tescili, iştirakte iç münasebet ve iştirak payı, iştirakte dış münasebet), kaptan (kamu görev ve yetkileri, hususi hukuk görevleri, sorumluluğu, kanundan doğan temsil yetkisi), navlun sözleşmesi (kavram, unsurları, sözleşmenin taraf ve ilgilileri, sözleşmenin nevileri, hukuki mahiyeti, sözleşmenin akdi, taşıma senedi düzenlenmesi), navlun sözleşmenin ifası (taşıyanın borçları, yükleme, taşıma, boşaltma, teslim), konişmento ( kavram, tanzimi, muhtevası, hükümleri, konişmentodan doğan haklar, konişmentonun ayni hükmü) ve diğer taşıma senetleri, taşıyanın borçlar hukuku mesuliyeti ile deniz hukuku mesuliyeti (yüke ihtimam borcundan doğan mesuliyet, gecikmeden doğan mesuliyet, geminin elverişsizliğinden doğan mesuliyet, sapmadan doğan mesuliyet, izinsiz olarak güverteye yüklemeden doğan mesuliyet), taşıyanın mesuliyetsizlik halleri (mutlak mesuliyetsizlik halleri, muhtemel mesuliyetsizlik halleri, denizde kurtarma, sebeplerin birleşmesi), taşıyanın mesuliyetinin emredici niteliği, taşıyanın sorumluluğunun sınırları (yükün ziya ve hasarında, gecikme zararlarında) ve taşıyanın sınırsız mesuliyeti, taşıyanın hakları (navlun, hapis hakkı, akdi rehin hakkı) ile navlun mukavelesinin sona ermesi (fesih, hükümden düşme, sona ermeye ilişkin hükümlerin uygulama alanı), gemi kira sözleşmeleri (tanımı ve türleri, sicile şerh, tarafların hak ve borçları, uygulanacak hükümler) ile zaman çarteri sözleşmesi (tanımı, tarafların hak ve borçları), çatma, müşterek avarya, kurtarma ve yardım.

Zorunlu

Sigorta hukuku kavramı, sigortacılık faaliyeti ve sigortacılık faaliyetinde bulunabilecek kişiler, sigorta sözleşmesinin tanımı, sigorta sözleşmesinin tarafları ve ilgilisi (sigortacı, sigorta ettiren ve sigortalı kavramları), sigorta sözleşmesinin unsurları (riziko, tehlike, menfaat, sigorta değeri kavramları), sigorta sözleşmesinin kuruluşu, sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borç ve mükellefiyetleri, sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borç ve mükellefiyetleri, sigorta ettirenin sigorta sözleşmesinden doğan borç ve mükellefiyetleri, sigorta ettirenin sigorta sözleşmesinden doğan borç ve mükellefiyetleri, zarar sigortaları, can sigortaları, aynı menfaatin birden fazla sigortacı tarafından sigorta edilmesi, sigorta sözleşmesinin sona ermesi, sigorta sözleşmesinde ifanın sonuçları ve zamanaşımı.

Zorunlu

Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması, Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları ve Yorum, Ceza Muhakemesi Yasalarının Zaman, Kişi ve Yer Yönünden Uygulanması, Soruşturma Evresinin İşlevi, Özellikleri ve Süjeleri: İddia Makamı, Sulh Ceza Hâkimliği, Suçtan Zarar Gören, Malen Sorumlu, Eş, Savunma: Müdafiin Hukuki Niteliği, Yetki ve Ödevleri. Soruşturma Evresi İşlemleri-Delillerin Toplanması. Koruma Tedbirleri: Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi, Teknik Takip, Gizli Soruşturmacı Görevlendirme, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Engellenmesi, Tanık Koruma Tedbiri. Soruşturmadan Sonuç Çıkarılması: İddianamenin Unsurları, İddianamenin Değerlendirilmesi, Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı, Kovuşturma Davası, Muhakemenin Konusu Olan Uyuşmazlık, Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı, Muhakeme Şartları, Muhakeme İşlemleri. Kovuşturma Evresi: Evrenin Özellikleri, Mahkemelerin Teşkilatlanması, Mahkemelerin Yetkisi ve Görevi, Yargılama Makamını İşgal Eden Kişi Olarak Hâkim, Davaya Katılma, Özel Muhakeme Usulleri, Kovuşturma Evresinin Devreleri ve Görevi: Duruşma Hazırlığı, Duruşma, Müzakere (Sonuç Çıkarma-Hüküm). Kanun Yolları: Kanun Yollarına İlişkin Genel Hükümler, Olağan Kanun Yolları (İtiraz-İstinaf-Temyiz), Olağanüstü Kanun Yolları, İnfaz Muhakemesi.

Zorunlu

İş Hukukunun tarihsel gelişimi, temel kavramlar; özellikle işçi, işveren ve işveren vekili, kurumlar, iş hukukunun amacı, iş hukukunun kaynakları ve ilkeleri, asıl işveren-alt işveren ilişkisi, işyeri kavramı ve işyerinin devri, iş sözleşmesinin kurulması ve türleri, çalışma süreleri ve fazla çalışma, işverenin borçları, işçinin borçları, dinlenme hakkı, hafta tatili ve yıllık ücretli izin, iş sözleşmesinin sona ermesi; fesih ve ihbar kavramları, süreli fesih bildirimi ve iş güvencesi, derhal fesih, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sözleşmenin sona ermesinin sonuçları, kıdem tazminatı.

Zorunlu

Toplu İş Hukukunun tarihsel gelişimi, temel kavramlar, toplu iş hukukunun amacı, işçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş ve işleyişleri ile bu kurumlara üyelikler, dünyada ve Türkiye'de sendikaların tarihsel gelişimi, sendika hakkı ve korunması, sendikaların kuruluşu, teşkilatı ve faaliyetleri ile sendikal kuruluşlara üyelik, toplu iş sözleşmesi kavramı ve toplu iş sözleşmesinin özellikleri, toplu iş sözleşmesinin kurulması ve hükümleri, toplu iş sözleşmesinin uygulama alanı, toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, arabuluculuk, grev ve lokavt kavramları grev uygulamaları, grev ve lokavtın sonuçları, grevin sonra ermesi lokavt uygulamaları

Zorunlu

Avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler, Meslek olarak Avukatlığın özellikleri, Avukatın mesleği yürütme biçimleri, Avukatın müvekkili ile olan ilişkisinden doğan hakları, Avukatlık statüsünden doğan haklar, Avukatın müvekkili ile ilişkisinden doğan yükümlülükleri, Avukatın meslek statüsü gereğince tabi olduğu yükümlülükler, Avukatın mesleği gereği sahip olduğu yetkileri, Genel olarak Avukatın sorumluluğu, Avukatın disiplin sorumluluğu, Avukatın cezai sorumluluğu, Avukatlık meslek kuralları, Avukatlık mesleğinin geleceği ve meslekte kariyer yolları, Avukatlık ve Hukuk Etiği.

Zorunlu

İcra ve İflas Hukukuna ilişin temel kavramlar, şikayet, icra işlerinde tebligat ve süreler, icra işlemleri ve icra takibinde taraflar, genel olarak ilamsız icra takibi, genel haciz yoluyla takip, icra takibinin başlaması, ödeme emrine itiraz ve itirazın sonuçları ile hükümden düşürülmesi, borçtan kurtulma davası, takibin iptali ve taliki, menfi tespit ve istirdat davaları, haciz, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların tahliyesine yönelik ilamsız icra yolu, ilamlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyati haciz, iflas hukukuna ilişkin temel kavramlar ve bilgiler, takipli ve doğrudan iflas prosedürü, iflasın müflis, alacaklılar ve kamu bakımından sonuçları, iflasın tasfiyesi, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması, iflasın kapanması ve kaldırılması, iptal davası, konkordato, sermaye şirketi ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması.

Zorunlu

Sosyal güvenlik hukukuna giriş ve temel kavramlar, Sosyal güvenlik kuruluşları, Sosyal riskler ve çeşitleri, Sosyal geçim yardımları, Sosyal eğitim ve konut yardımları, Sosyal sigorta işlemleri, İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ile Analık sigortası, Malullük sigortası, Yaşlılık sigortası, Ölüm sigortası, Genel sağlık sigortası, Hizmet birleştirilmesi ve borçlanması, İşsizlik sigortası, Bireysel Emeklilik Sistemi.

Zorunlu